PŘEDPISY WEBOVÉ STRÁNKY PŘEDPISY WEBOVÉ

PŘEDPISY WEBOVÉ STRÁNKY

1. Definice

Administrator / Prodejce - Kiryl Halushka - K&K Global sídlem ve Varšavě al. Krakowska 106/307, zapsaný v Centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti ve Varšavě, pod číslem NIP 5213850794, REGON: 382104769, vlastník a správce internetové platformy www.lamour-presents.com";

Platforma - internetová platforma provozovaná Správcem, dostupná pod internetovou doménou www.lamour-presents.com; Zákazníkem je fyzická osoba, která má 13 let a více, ale pokud je této osobě méně než 18 let, je vyžadován souhlas jejího právního zástupce, pokud nemá plnou způsobilost k právním úkonům, jakož i právnická osoba nebo organizační jednotka, která nemá právní subjektivitu, jejíž zákon zaručuje právní způsobilost Spotřebitel je klient, který je fyzickou osobou a nakupuje na platformě v rozsahu, který přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností (podle článku 221 zákona ze dne 23. dubna 1964 občanského zákoníku, konsolidované znění Journal of Laws roku 2014, článek 121 ve znění pozdějších předpisů); Produkt je předmětem kupní smlouvy, produkty dodávané prodávajícím a prezentované na platformě. Účet je soubor dat v systému prodávajícího označený individuálním jménem (přihlašovacím jménem) a heslem poskytnutým zákazníkem Objednávka je prohlášení zákazníka o záměru v systému prodávajícího označeným individuálním jménem (přihlašovacím jménem) a heslem poskytnutým zákazníkem, ve kterém jsou shromažďovány údaje poskytnuté zákazníkem a informace o objednávkách zadaných na platformě;

2. Obecné informace

Tato nařízení se vztahují na všechny zákazníky, včetně těch, kteří vytváří objednávky. Každý uživatel Platformy je povinen přečíst si Předpisy a dodržovat jejich ustanovení. Každá osoba využívající Platformu může kontaktovat Správce osobně na adrese a také prostřednictvím e-mailu nebo telefonních čísel uvedených v sekci „Kontakt" Platformy. Prohlížení sortimentu platformy nevyžaduje registraci. K používání platformy, včetně prohlížení sortimentu platformy a vytváření objednávek, je nutné: a) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu; b) webový prohlížeč, jako je Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari; c) povolení JavaScript ve webovém prohlížeči; d) aktivní e-mailový účet (e-mailová adresa). Zákazník je povinen používat platformu způsobem, který je v souladu se zákonem a morálkou, s respektem k osobním i autorským právům a duševnímu vlastnictví prodávajícího a třetích stran. Je zakázáno provádět jakékoli akce, které by mohly ovlivnit řádné fungování platformy. Je zakázáno používat Platformu k jiným účelům, než ke kterým je určena, zejména zasílání spamu, provádění komerčních, reklamních, propagačních aktivit na webových stránkách Platformy atd.; Prodej produktů dostupných na Platformě probíhá online formou smlouvy o prodeji na dálku mezi zákazníkem a prodávajícím, v souladu s platnými právními předpisy a zákonem ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele a občanským zákoníkem. Předmětem transakcí je zboží zobrazené na webových stránkách Platformy v době vytváření objednávky, s výjimkou § ... bodu 6. Informace o produktech zveřejněné na webových stránkách platformy nepředstavují nabídku ve smyslu občanského zákoníku. Informace o produktech dostupných v sortimentu platformy představují výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku. Zadáním objednávky vyjadřujete souhlas s podmínkami uvedenými v těchto předpisech.

3. Registrace

Registrace na platformě a používání funkcí platformy jsou zdarma. Pro registraci na Platformě (vytvoření účtu) musíte vyplnit své jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a heslo a přijmout Pravidla platformy Správce nekontroluje ani neověřuje identifikační údaje zákazníků uvedené při registraci. Povinné údaje uvedené v registračním formuláři jsou nezbytné pro vytvoření účtu a řádné provedení objednávky. Po odeslání vyplněného registračního formuláře obdrží zákazník na jím uvedenou e-mailovou adresu potvrzení registrace s přístupovým heslem, poté bude možné účet aktivovat. Postup registrace je dokončen, jakmile Správce obdrží správnou aktivaci Účtu. Zákazník přijímá všechna ustanovení těchto předpisů a souhlasí se všemi požadavky a podmínkami stanovenými v předpisech pro zákazníka. Zákazník prohlašuje, že údaje poskytnuté během procesu registrace jsou správné. Ve zvláště odůvodněných situacích, které mohou vzbuzovat podezření na poskytnutí nepravdivých údajů, může Správce učinit registraci Zákazníka závislou na autentifikaci jím poskytnutých údajů. V důsledku správné registrace je mezi Správcem a Zákazníkem uzavřena smlouva o poskytování elektronických služeb Správcem Zákazníkovi v rámci zřízení a používání Zákaznického účtu na webových stránkách Platformy. Po registraci na Platformě se každé přihlášení provede pomocí údajů uvedených v registračním formuláři. Zákazník získá přístup k účtu, který mu byl přidělen v registračním formuláři, po zadání jeho e-mailové adresy a hesla na Platformě (přihlášení). Přístup k účtu zákazníka je chráněn heslem, které si zvolil. Účet obsahuje údaje Zákazníka uvedené v registračním formuláři. V případě pozdější změny kteréhokoli z těchto údajů by měl zákazník aktualizovat svůj profil v Účtu, přičemž údaje označené v registračním formuláři jako povinné nemůže zákazník při používání služeb platformy smazat a v takové situaci Zákazník může smazat celý Účet. Údaje poskytnuté zákazníkem během procesu registrace, včetně osobních údajů, budou zpracovány správcem za podmínek stanovených v § 9 níže. Zásady ochrany osobních údajů internetové platformy lamour-presents.com jsou dostupné na webových stránkách platformy. Každá osoba / subjekt může vytvořit pouze jeden Účet, je nepřijatelné vzdát se, půjčit, prodat nebo jakýmkoli jiným způsobem nechat svůj Účet jiným lidem nebo poskytnout jiným lidem heslo k vlastnímu Účtu. Heslo chrání před přístupem třetích osob k účtu zákazníka. V zájmu ochrany před možnými pokusy hackerů o přístup k Účtu by Klient neměl v hesle používat slova ani informace týkající se Účtu. Z bezpečnostních důvodů by heslo mělo obsahovat písmena i číslice. Pokud se zákazník přihlásí na platformu pomocí počítače třetí osoby, neměl by ukládat heslo pro přístup k platformě. Zákazník je povinen používat webové stránky platformy, včetně účtu, který si zřídil, způsobem, který je v souladu s platnými právními, sociálními a morálními normami a ustanovenými předpisy. Správce si vyhrazuje právo používat e-mailovou adresu poskytnutou zákazníkem ke komunikaci se zákazníkem pro ověření stavu jeho účtu. Uživatel má právo kdykoli ukončit Smlouvu o poskytování elektronických služeb v rozsahu zřízení a používání Zákaznického účtu. K ukončení smlouvy dochází bez dalších nákladů a bez udání důvodu. Smlouvu lze ukončit zasláním příslušného prohlášení na e-mailovou adresu platformy uvedenou v sekci „Kontakt" na webových stránkách platformy.

4. Objednávky

Zákazník může zadat objednávku na produkty podle svého výběru 7 (sedm) dní v týdnu a 24 (dvacet čtyři) hodin denně. Chcete-li zadat objednávku, přihlaste se na platformu prostřednictvím svého účtu (platí pro lidi, kteří se zaregistrovali na platformě a vytvořili účet), poté: a) pomocí možnosti „PŘIDAT DO KOŠÍKU" (nebo ekvivalentu) označte produkty dostupné na platformě, o které máte zájem; b) zvolte způsob doručení; c) poskytněte úplné a pravdivé údaje o příjemci objednávky a adrese, na kterou se má objednávka doručit, a uveďte kontaktní telefonní číslo; d) poskytněte fakturační údaje, pokud se liší od údajů poskytnutých pro odeslání objednávky a také pokud má být zákazníkovi vystavena faktura s DPH; e) zvolte způsob platby; f) potvrďte Objednávku, včetně celkové ceny Objednávky s náklady na dopravu a případnými dodatečnými náklady a skutečnost, že si přečtete tyto Předpisy, výběrem tlačítka „Objednat a zaplatit" (nebo jiného ekvivalentu). Dokud není zadána Objednávka - tzn. nebylo stisknuto tlačítko „Objednat a zaplatit" (nebo jiný ekvivalent) - může Zákazník Objednávku upravit. Zadáním objednávky zákazníkem se rozumí podání nabídky prodejci na uzavření kupní smlouvy na objednaný produkt / produkty. Po zadání objednávky bude automaticky zaslán e-mail na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v účtu nebo uvedenou v procesu objednávání bez registrace, což potvrzuje, že prodávající obdržel objednávku zadanou zákazníkem. Kupní smlouva uzavřená mezi zákazníkem a prodejcem ohledně nákupu daného produktu na platformě je aktuální a trvá po dobu trvání objednávky. Místem plnění souvisejícím s nákupem Produktů na Platformě je dodací adresa uvedená Zákazníkem. Správce nekontroluje ani neověřuje identifikační údaje zákazníků jimi poskytnuté během procesu odesílání objednávky. Podmínkou realizace Objednávky je dostupnost Produktu zvoleného Zákazníkem. Pokud vybraný Produkt, na který se vztahuje objednávka, a / nebo některý z Produktů z Objednávky není k dispozici, Prodávající o této skutečnosti neprodleně informuje Zákazníka a požádá ho, aby rozhodl o dalším postupu ohledně implementace Objednávky. Chybějící rozhodnutí zákazníka o tom, jak provést jeho objednávku, nebo nemožnost kontaktovat zákazníka z důvodů, které nelze přičíst prodejci, po 7 dnech od obdržení výše uvedených informací od prodejce, se rovná odstoupení od objednávky zákazníkem a objednávka bude automaticky zrušena. Pokud zákazník již za produkt zaplatil - prodávající zákazníkovi uhradí platbu za objednávku společně s náklady na dopravu, a to do 14 (čtrnácti) dnů od zrušení objednávky. Pokud je objednávka realizována po částech z důvodu nedostatku produktů objednaných zákazníkem, nese zákazník pouze náklady na dopravu první zásilky. Náklady na dopravu zbývajících zásilek z důvodu rozdělení původní Objednávky nese Prodávající. Bez ohledu na výše popsaná práva zákazníka, není-li objednané zboží k dispozici a není možné splnit objednávku zadanou zákazníkem, má prodávající právo objednávku zrušit, o čemž bude zákazníka neprodleně informovat. Pokud zákazník již za produkt zaplatil - prodávající zákazníkovi uhradí platbu za objednávku společně s náklady na dopravu, a to do 14 (čtrnácti) dnů od zrušení objednávky.

5. Ceny a platba

Ceny na platformě jsou ceny vyjádřené v polských zlotých a zahrnující zákonné sazby DPH. Zákazník si může zvolit následující způsoby platby za jím objednané produkty: a) bankovní převod, elektronický převod nebo pomocí kreditní karty prostřednictvím rychlého online platebního systému dostupného na platformě; b) dobírkou - platbu vybírá kurýr / pošťák nebo zaměstnanec výdejního místa, avšak pokud má být objednaný Produkt doručen mimo Polsko, lze platbu provést pouze bankovním převodem; V názvu převodu by měl zákazník uvést své jméno a příjmení a číslo objednávky. Neuvedení kteréhokoli z výše uvedených prvků v názvu převodu může prodloužit proces Objednávky nebo znemožnit jeho realizaci. Po dokončení objednávky prodávající vystaví a doručí zákazníkovi prodejní doklad (šek / fakturu s DPH). Pokud nebude platba připsána na účet Prodávajícího za objednané Produkty do 14 dnů od přijetí Objednávky (neplatí pro platbu na dobírku), Objednávka bude automaticky zrušena. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny v nabídce svých Produktů, zejména pokud jde o množství a cenu, přidávat a stahovat Produkty z nabídky a provádět a rušit všechny druhy promoakcí a výprodejů . Promoakce na platformě nelze kombinovat, pokud předpisy dané akce nebo informace uvedené na platformě nestanoví jinak.

6. Přepravní náklady a doprava

Zásilka správně objednaných Produktů probíhá způsobem uvedeným v Objednávce, a to do 3 pracovních dnů od přijetí. Objednané produkty mohou být doručovány prostřednictvím společnosti Poczta Polska, kurýrních společností nebo jiných dopravců, v závislosti na možnosti vybrané na Platformě na poštovní adresu uvedenou v Objednávce. V některých případech - pokud je to uvedeno při zadávání objednávky - je možné produkty osobně vyzvednout na odběrných místech. Prodávající informuje o možnosti vyzvednutí objednaného Produktu e-mailem nebo telefonicky. Náklady na dopravu objednaných produktů hradí zákazník a ty se připočítávají k celkové hodnotě objednávky. Náklady na dopravu jsou uvedeny na platformě.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

Podle zákona ze dne 30. května 2014 má zákazník, který je spotřebitelem, právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím do 14 dnů, a to bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžět dnem převzetí zboží. Podmínkou odstoupení od kupní smlouvy, podle bodu 1 výše, je odeslání objednané položky (Produktu) na adresu al. Krakowska 106/307 - K&K Global. K vrácení zboží by mělo dojít okamžitě, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel odstoupil od kupní smlouvy. Ke splnění termínu stačí vrátit zboží (Produkt) na adresu Prodávajícího před termínem. Náklady na vrácení objednaných produktů prodávajícímu hradí spotřebitel. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli, přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající může zadržet vrácení plateb přijatých od spotřebitele až do obdržení objednaného zboží zpět nebo do doručení spotřebiteli dokladu o jeho vrácení, v závislosti na tom, která událost nastane dříve. Pokud si Spotřebitel zvolil jiný způsob dodání zboží (Produktu), než je nejlevnější standardní způsob doručení nabízený Prodávajícím, Prodávající není povinen refundovat dodatečné náklady, které Spotřebiteli vzniknou. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží (Produktu), které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

8. Reklamace

Všechny produkty dostupné na platformě jsou zcela nové, bez fyzických a právních vad a byly legálně uvedeny na polský trh. Prodávající je povinen dodat zákazníkům zboží bez fyzických a právních vad. Fyzickou vadou Produktu je nesoulad dodaných Produktů s Kupní smlouvou. Prodávající odpovídá v rámci záruky v době 2 (dvou) let od data dodání Produktu zákazníkovi, pokud bude zjištěna fyzická vada. Reklamace by měla obsahovat alespoň jméno, příjmení, adresu, datum uzavření kupní smlouvy tvořící základ reklamace, předmět reklamace s uvedením požadavku, e-mailovou nebo poštovní adresu a popis námitky, a v případě reklamace Produktu doklad potvrzující koupi a zaplacení zboží, aby mohl Prodávající zboží prohlédnout a zaujmout stanovisko k oprávněnosti žádosti nebo předloženého prohlášení. Pokud je třeba doplnit údaje nebo informace uvedené v reklamaci, požádá prodejce před posouzením reklamace osobu, která reklamaci podala, o doplnění v uvedeném rozsahu. Správné reklamace prodávající posoudí maximálně do 14 dnů od jejich obdržení a zašle je na e-mailovou adresu stěžovatele uvedenou v reklamaci nebo dopisem, pokud stěžovatel e-mailovou adresu neuvede. Pokud prodejce na žádosti neodpoví do 14 dnů, znamená to, že reklamace považoval za oprávněné. Pokud je reklamace posouzena ve prospěch zákazníka, prodávající neprodleně vymění vadný výrobek za produkt bez vad nebo vadu odstraní. Opravený nebo vyměněný Produkt je odeslán zpět zákazníkovi na náklady prodávajícího. Na produkty prodávané prodejcem se může vztahovat záruka poskytnutá výrobcem nebo distributorem. Prodávající neposkytuje žádnou záruku na jakékoli prodané produkty. Práva vyplývající ze záruky by měla být uplatněna v souladu s podmínkami stanovenými v záručním listu. Zákazník si může stěžovat na Produkt s vadami: a) na základě práv vyplývajících ze záruky - v takovém případě zákazník oznamuje produkt přímo ručiteli (subjektu poskytující záruku) a prodávající může být pouze zprostředkovatelem podávající reklamaci. Zákazník se může podle svého výběru hlásit přímo záručnímu servisu nebo prodejci; b) na základě práv, která má vůči Prodávajícímu v rámci záruky - v takovém případě je třeba podat reklamaci v souladu s ustanoveními bodu 1-8 výše. Postup vyřizování reklamace bude probíhat v souladu s ustanoveními občanského zákoníku ze dne 27. července 2002 (Journal of Laws of 2002, č. 141, článek 1176) a dalšími obecně použitelnými zákony. Rozhodnutí prodávajícího o podané reklamaci je konečné, což nevylučuje právo zákazníka domáhat se nároků prostřednictvím soudního řízení.

9. Osobní údaje

Registrací účtu nebo zadáním objednávky zákazník souhlasí se zpracováním údajů (včetně osobních údajů) obsažených v celé registraci. Správcem osobních údajů je Prodávající. Každý zákazník má právo na kontrolu a aktualizaci svých údajů, jakož i právo požadovat vymazání údajů a jejich přenos jinému subjektu. Osobní údaje mohou být opraveny nebo smazány po přihlášení k zákaznickému účtu nebo nahlášením prodejci. Prodávající zpracovává osobní údaje za účelem poskytování služeb elektronickými prostředky Osobní údaje uživatelů a zákazníků Platformy uložené v databázích Platformy jsou ukládány a zpracovávány Správcem s odpovídajícími bezpečnostními opatřeními (splňujícími všechny požadavky polských zákonů), v souladu s rozsahem souhlasu uděleného uživatelem a v souladu s platnými ustanoveními o ochraně osobních údajů, včetně ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - zkráceně jako „GDPR".

10.Newsletter

Zákazník může souhlasit se zasíláním obchodních informací elektronickými prostředky, výběrem příslušné možnosti v registračním formuláři nebo později zadáním své e-mailové adresy ve formuláři „Newsletter" a kliknutím na tlačitko „Přihlásit se k odběru" . V případě takového souhlasu obdrží Zákazník na e-mailovou adresu, kterou uvedl, informační bulletin Platformy (Newsletter) a další obchodní informace zaslané Prodávajícím, včetně informací o Správci, Platformě, produktech dostupných na Platformě, nabídkách a promoakcích, jakož i informace o produktech a službách subjektů spolupracujících se Správcem. Smlouva o poskytování elektronické služby Newsletter se uzavírá na dobu neurčitou. Zákazník se může kdykoli sám odhlásit ze zasílání obchodních informací zaškrtnutím příslušného políčka ve svém Účtu nebo odesláním takové žádosti prodejci.

11. Řešení sporů

Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr má spotřebitel přístup k řešení spotřebitelských sporů elektronickými prostředky pomocí internetové platformy EU (platforma ODR). Platforma ODR je vícejazyčný interaktivní web, který slouží zákazníkům a podnikatelům usilujícím o mimosoudní urovnání sporů vyplývajících z uzavření smlouvy o prodeji na dálku nebo smlouvy o poskytování služeb.

12. Závěrečná ustanovení

Jakékoli spory vzniklé mezi prodávajícím a zákazníkem, který není zároveň spotřebitelem, budou předloženy příslušnému soudu podle sídla prodávajícího. Ve věcech, na které se nařízení nevztahuje, příslušná ustanovení zákona platného na území Polské republiky, včetně občanského zákoníku, zákon o prohlášení o elektronických službách ze dne 18. července 2002 (Journal of Laws No. 144, položka 1204, ve znění pozdějších předpisů), o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014 (Journal of Laws of 2014, bod 827) a dalších příslušných ustanoveních polského práva. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ustanovení těchto Pravidel, pokud neporuší již nabytá práva zákazníka (pokud změny nevyplývají z platných zákonů). Prodejce bude informovat zákazníky platformy o každé změně nejméně 30 dní před zavedením změn zveřejněním obsahu nových předpisů na úvodní stránce platformy a dodatečným odesláním na e-mailovou adresu registrovaného zákazníka. Stávající ustanovení Pravidel se vztahují na Objednávky zadané přede dnem účinnosti změn. V případě, že zákazník nepřijme změny provedené v předpisech, měl by přestat používat platformu, včetně smazání svého účtu. Předpisy vstupují v platnost 1. října 2019. 6. Uznání jednotlivých ustanovení těchto Předpisů způsobem stanoveným zákonem jako neplatných nebo neúčinných nemá vliv na platnost nebo účinnost zbývajících ustanovení Předpisů.

Najděte perfektní dárek na našem instagramu

Najděte dárek pro své nejbližší, nechte se inspirovat De Lamour Presents.

Odebírat

Zaregistrujte se a získejte nejnovější informace o prodeji, nových verzích a mnoho dalšího. Buďte první, kdo se dozví o nejnovějších zprávách, tajných prodejích, akcích a dalších věcech!

girl, woman, city, buildings, rose, gift, present
Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb na nejvyšší úrovni. Další používání těchto webových stránek znamená, že s ními souhlásíte.
Ok
Close
Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb na nejvyšší úrovni. Další používání těchto webových stránek znamená, že s ními souhlásíte.
Ok
Close
payment, tpay.com, dotpay, MasterCard, Visa, blik

Obchod

O naší společnosti

Kontakt

FAQ

shop@lamourbears.com

Pracujeme od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00.

2018 - 2021 ©De Lamour Presents. Všechna práva vyhrazena.